03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలు -14th November 2022.
read more...
   new
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో కుట్టు మిషన్లు ను పంపిణీ -29th September 2022.
read more...
   new
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్స్ డే వేడుకలు - 1st July 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం - 21st June 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో పేద విద్యార్థులకు ఉపకారవేతనాలు - 11th June 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో షటిల్‌ శిక్షణా తరగతులు - 3rd June 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది సంబరాలు - 2nd Apr 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీలు - 5th Mar 2022.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభావంతులకు ప్రోత్సాహకాలు - 19th Feb 2022.
read more...
--------------------------------------------